Loading ...

The South African Infantry Association:

  • Is a military veterans organisation registered with the Department of Defense in terms of regulation 4 of the Regulations of Military Veterans of 2001.
  • Is a member of the Council for Military Veterans Organisations of South Africa (CMVO)

 

Core Purpose

Is to be the most influential veteran organisation, upholding and working towards good, effective and efficient management of the affairs which are noble and righteous for the association and its members.

Objectives

To promote pride, honour, dignity and unfailing camaraderie amongst Association members and second to identify, record and promote the unique Infantry tradition and culture characteristics of its members;

To promote and act to protect and continuously develop the interests of the Association and its members and the Association leadership, management or other services associated therewith;

To document, maintain and continuously improve upon the proud history of the Association;

To establish, maintain and continuously develop a strong public image for the Association worldwide.

 


 Die Suid-Afrikaanse Infanterievereniging:

  • Is by die Departement van Verdediging geregistreer as 'n militere veterane organisasie in terme van Regulasie 4 van die Regulasies van Militere Veterane Aangeleenthede van 2001.
  • Is ook 'n lid van die Raad van Militere Veterane Organisasies van Suid-Afrika (RMVO)

 

Kern Doel

Is om die mees invloedryke veteraan organisasie te wees deur die handhawing en werk na goeie, effektiewe en doeltreffende bestuur van die aangeleenthede wat edel en regverdig is vir die Vereniging en sy lede.

Doelstellings

Die bevordering van trots, eer, waardigheid en onfeilbare kameraderie onder Vereniging lede asook die optekening en bevordering van tradisies en kultuur eie aan sy lede;

Om die belange van die Vereniging en sy lede asook die Vereniging se leierskap, bestuur of ander dienste geassosieer te bevorder, op te tree, te beskerm en voortdurend te onwikkel;

Die trotse geskiedenis van die Vereniging te dokumenteer, in stand te hou en voortdurend te verbeter;

‘n Sterk openbare beeld van die Vereniging wêreldwyd te vesting en voortdurend te ontwikkel.

 

Official Contact Details